سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفید 
مشاور ریاست 
 
 
مشاوره و راهنمائی 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 1و2و3و4و5و7و8 ومقدمه 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدرس 
 
 
متون فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اهواز 
مدرس 
 
 
اصول فقه  
تدریس 
دانشگاه آزاد اهواز، مفيد 
مدرس 
 
 
متون فقه (2) 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
متون فقه (3)، متون فقه (4) 
تدریس 
مدرسه الهادي قم، صداوسيماي مركز قم 
مدرس 
 
 
ادبيات و نگارش فارسي